GDPR

sdf

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR) spoločnosti NEMI Trade, s.r.o.

Ochrana súkromia našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere. Všetci návštevníci tejto internetovej stránky nájdu na tomto mieste potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“) vám poskytnú informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov. Zásady sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti NEMI Trade, s.r.o. Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v týchto Zásadách dôkladne prečítali.

1. O nás

Spoločnosť NEMI Trade, s.r.o. (ďalej ako „NEMI Trade“) sa zameriava najmä moderným spracovaním dreva vo forme lamelových panelov využiteľných na stenu, na strop aj do priestoru spolu s bezúdržbovou verziou wpc lamelových panelov vhodných do spoločenských priestorov či exteriéru. Všetko vrátane následnej komplexnej podpory svojich produktov v rámci zabezpečovania záručného a pozáručného servisu.
Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi (ďalej ako „Zákon“). Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich zákazníkov a ďalších subjektov je spoločnosť NEMI Trade, s.r.o., so sídlom Šupkova 43/3, Podbrezová,976 81, IČO: 53 239 440, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39447/S

2. Aké údaje o vás spracúvame?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom. V NEMI Trade spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám vedeli poskytnúť profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je determinovaný potrebami nášho obchodného vzťahu. V tomto zmysle potrebujeme od vás iba údaje ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

3. Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme za účelom poskytnutia našej služby voči vám ako našim zákazníkom. Plníme si povinnosti vyplývajúce nám z príslušných právnych predpisov. Sme povinní identifikovať vás pri zaevidovaní objednávky na vaše meno ohľadom nášho produktu. Pri platobných transakciách sme povinní poskytnúť prijímajúcej alebo odovzdávajúcej platobnej inštitúcii informácie. Sme tiež povinní odpovedať na dožiadania súdov, exekútorov, orgánov činných v trestnom konaní a iných príslušných orgánov, ktoré súvisia predovšetkým s trestnými a súdnymi konaniami podľa Trestného poriadku či Civilného sporového poriadku. V uvedených prípadoch spracúvame vaše osobné údaje preto, že nám túto povinnosť ukladá príslušný právny predpis, na základe ktorého postupujeme. Je ním napríklad zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Vyhodnocujeme podmienky poskytnutia našich produktov Pred uzavretím zmluvy na určitý produkt je potrebné, aby sme spracovali určité údaje s cieľom vybaviť vašu objednávku.