VOP

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti NEMI Trade, s.r.o.

1. Rozsah platnosti

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky zmluvy a plnenia, ktoré sme uzavreli so zmluvnými partnermi. Odlišné nákupné podmienky, referenčné predpisy alebo iné všeobecné obchodné podmienky zmluvných partnerov sú vylúčené, pokiaľ sme s nimi výslovne písomne nesúhlasili.

2. Ponuky

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné. Objednávky sú pre nás záväzné iba vtedy, keď ich potvrdíme alebo ich splníme zaslaním tovaru. Ústne vedľajšie dohody platia iba, keď ich písomne potvrdíme.

2.2 Pokiaľ‘ kupujúci neurčí odlišnú lehotu, sme oprávnení prijať‘ ponuku kupujúceho do tridsiatich pracovných dní. Lehota pre prijatie sa začína odoslaním objednávky kupujúcim. Prijatie sa uskutočňuje spravidla zaslaním potvrdenia zákazky.

3. Povinnosť‘ plniť / Lehota plnenia

3.1 Pokiaľ‘ nie je dohodnuté inak, objednaný tovar zabalíme a pripravíme na prevzatie v na adrese Brezno 977 01, Cesta Osloboditeľov 8 a objednávateľ‘ si ho tam na svoje riziko a svoje náklady prevezme.

3.2 Dohodnuté ceny sa rozumejú brutto s DPH. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú v dohodnutých cenách už obsiahnuté náklady na balenie.

3.3 Pokiaľ je výslovne dohodnuté naloženie a zaslanie, uskutočňuje sa toto nepoistené a na riziko príjemcu. Pokiaľ si kupujúci želá určitý spôsob zaslania a dohodneme sa na ňom, znáša kupujúci zvlášť takto vznikajúce náklady.

3.4 Pokiaľ‘ je kupujúci v omeškaní so svojimi záväzkami, sme oprávnení uplatniť‘ zádržné právo z rovnakého zmluvného vzťahu a z ďalších objednávok a odmietnuť plnenie až do odstránenia omeškania.

4. Platba

4.1 Ak nie je dohodnuté inak, faktúry sú splatné bez zrážky 7 dní po dátume vystavenia faktúry.

4.2 Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s platbou, sme – bez ohľadu na naše iné práva – oprávnení požadovať platby vopred za všetky plnenia, ktoré ešte máme poskytnúť. Kupujúci môže túto povinnosť‘ platby vopred odvrátiť okamžitou platbou.

4.3 V prípade závažných porušení zmluvy kupujúcim sme oprávnení nariadiť okamžitú splatnosť‘ všetkých nárokov z obchodného spojenia.

5. Záruka / reklamácie / vrátenie

5.1 Ak nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba na tovar podľa kúpnej zmluvy je 24 mesiacov.

5.2 Dodávateľ zodpovedá za vady na veci, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky.

5.3 Kupujúci je povinný pripraviť prostredie a podklad pred montážou tovaru.
Montáž je možná len v prípade ak :
● je stena suchá
● nie je čerstvo namaľovaná
● stena nemá veľa vrstiev maľovky
● vlhkosť steny neprekročila hranicu … (?)
● sú pripravené a zavesené rošty na požadovanú výšku. (v prípade montáže na strop)

5.4 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností objednávateľa, najmä:
● nevhodne pripraveným podkladom – podľa odseku 5.3
● mechanickým poškodením jednotlivých elementov veci,
● chybným alebo nedbalým zaobchádzaním s vecou,
● preťažením veci,
● nevhodným prevádzkovým prostredím ( napr. nadmerná vlhkosť, vysoká teplota, atď.)
● akýmkoľvek ďalším nesprávnym a nevhodným mechanickým zásahom do veci.

5.5 Dodávateľ rovnako nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností objednávateľa súvisiacich s využitím veci, ktoré na nej vznikli po prechode nebezpečenstva škody na veci, ako aj za vady vzniknuté v dôsledku vonkajších zásahov a vplyvov tretích osôb.

5.6 Kupujúci musí tovar bezodkladne skontrolovať pri jeho prevzatí, najneskôr do 24 hodín. Pri realizácii montáže najneskôr v deň ukončenia prác. V prípade, že sa ukážu nedostatky, musí nám to okamžite oznámiť. Ak sa kupujúci rozhodne tovar vymeniť, alebo vrátiť, je potrebné nám tovar doručiť na adresu : Cesta Osloboditeľov 8, 977 01 Brezno. Po doručení a zhodnotení stavu tovaru dostane zákazník možnosť zvoliť si na základe jeho požiadaviek, či mu budú vrátené finančné prostriedky za vrátený tovar, alebo sa mu pošle nový tovar.

5.7 Ak toto kupujúci neoznámi, tovar sa považuje za schválený a nie je možné ho vrátiť. Iba že by išlo o nedostatok, ktorý nebol pri kontrole rozpoznateľný.

5.8 Ak sa takýto nedostatok prejaví neskôr, musí byť oznámený okamžite po odhalení, v opačnom prípade sa tovar považuje za schválený aj s ohľadom na tento nedostatok.

5.9 Pre zachovanie práv kupujúceho stačí včasné odoslanie oznámenia.

5.10 Pokiaľ‘ nie je dohodnuté inak, platia najmä nasledujúce vlastnosti dodaného tovaru:
• Vzhľad dyhy: Spracovanie a triedenie sa uskutoční po objednávke podľa najlepších vedomostí. Prirodzené rozdiely vo farbe a štruktúre a nepravidelnosti sa v dreve ako prírodnom materiáli vyskytujú a nie sú dôvodom na reklamáciu
• Podľa uznávaného stavu techniky je dovolená aj jemná štrbina v dyhe; to isté platí pri hotových hranách pre vystupujúce štrbiny. Zatmelené štrbiny v dyhe v rozsahu max. 1/3 celkovej dĺžky štrbiny v dyhe sú prípustné.
• Vztiahnuté na 1000 mm, je povolená deformácia dosky 2 mm, merané na voľne stojacej doske, Z dôvodu krátkych dodacích lehôt môžu byt‘ dodané dosky teplé, čo musí preveriť‘ objednávateľ. Upozorňujeme na to, že spracovanie v teplom stave môže viesť k deformácii dosiek, za ktorú nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
• Na 1000 mm dĺžky strany je prípustná odchýlka 1 mm od pravého uhla.
• Výrobou podmienené odchýlky vo formáte, týkajúce sa max. IO % dodaných dosiek, nemožno reklamovať.
• Záručné nároky voči nám sa premlčia jeden rok od začiatku zákonnej premlčacej lehoty, Toto neplatí pre premlčanie nárokov voči nám z dôvodu chyby, teda z dôvodu nedostatku na stavebnom diele alebo nedostatku na diele, ktoré bolo použité v súlade s obvyklým spôsobom použitia pre stavebné dielo a zapríčinilo jeho nedostatok, alebo na diele, ktorého úspech spočíva v poskytovaní služieb
plánovania alebo kontroly pre stavebné dielo,
• Zmeny zákazky vyžadujú po prijatí písomnú formu a musia byt‘ výslovne potvrdené. Toto platí najmä pri pevných rozmeroch a spracovaniach. Vyhradzujeme si právo podmieniť súhlas s potvrdením zmeny objasnením nákladov a prevzatím rizika a presunutím termínov.
• Pri zákazkách, ktoré vykonávame v mene zákazníka, nepreberáme záruku za porušenie chránených práv tretích strán. Kupujúci je zodpovedný za to, aby tieto chránené práva vopred preveril. Vo vnútornom vzťahu voči nám ručí za nároky tretích strán v dôsledku takýchto porušení zmluvy.

6. Výhrada vlastníctva

6.1 Až do úplného zaplatenia našich pohľadávok z obchodného spojenia s objednávateľom, pokiaľ‘ sú tieto v okamihu dodania tovaru ešte otvorené, zostáva dodaný tovar naším vlastníctvom. Súhlasíme však s tým, že kupujúci je oprávnený disponovať‘ ním v riadnom obchodnom styku.

6.2 Výhrada vlastníctva sa vzťahuje aj na výrobky vznikajúce spracovaním, zmiešaním, alebo spojením nášho tovaru v ich plnej hodnote. Ak pri spracovaní, zmiešaní a spojení s tovarom tretej strany trvá jej vlastnícke právo, získavame spoluvlastníctvo v pomere účtovných hodnôt spracovaných tovarov.

6.3 Pohľadávky voči tretím stranám vznikajúce z ďalšieho predaja nám objednávateľ‘ odstupuje za účelom zaistenia už teraz v celku alebo v prípade spracovania, zmiešania a spojenia s tovarom tretích strán vo výške nášho prípadného spoluvlastníckeho podielu. Objednávateľ je oprávnený inkasovať‘ pohľadávky, dokiaľ toto splnomocnenie neodvoláme. Objednávateľ nie je oprávnený podstúpiť pohľadávky, toto neplatí ani na účely inkasovania pohľadávky formou faktoringu, iba že by bol poskytovateľ‘ faktoringu súčasne povinný, poskytnúť nám protiplnenie vo Výške nášho podielu na pohľadávke, kým naše pohľadávky voči objednávateľovi ešte existujú

6.4 Objednávateľ‘ musí bezodkladne písomne e-mailom oznámiť‘ zásahy tretích strán do mám prislúchajúcich pohľadávok a tovarov.

6.5 Vykonanie výhrady vlastníctva nami neznamená automaticky odstúpenie od zmluvy

6.6 Nami dodané tovary alebo na ich miesto nastupujúce pohľadávky nesmú byť pred úplným vyrovnaním našich pohľadávok ani založené tretím stranám, ani odovzdané alebo odstúpené ako zaistenie.

6.7 Ak hodnota záruk prekročí naše pohľadávky o Viac než 20%, na požiadanie objednávateľa uvoľníme záruky podľa vlastnej voľby.

7. Salvádorská doložka

7.1 Pokiaľ je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo nerealizovateľné, zostávajú ostatné ustanovenia účinné, iba že by zánikom jednotlivých ustanovení bola niektorá zmluvná strana tak neúnosne znevýhodnená, že od nej nemožno rozumne očakávať dodržiavanie zmluvy.

V Brezne dňa 01.01.2023